سیستمهای مدیریت کیفیت :: سیستمهای مدیریت کیفیت

سیستمهای مدیریت کیفیت

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

 

 

 

 

 

 

 

1- هدف:

شناسايي و رديابي محصولات در مراحل مختلف از هنگام ورود به شركت تا هنگام خروج از شركت و بعد از آن و مشخص بـودن وضعيت بازرسي و آزمـون آنها و همچنين كشف علل و رفع عـدم انطباقات بوجود آمده در محصولات.

2-    دامنه كاربرد:

كليه محصـولات توليدي شركت .......... از مرحله ورود مواد اوليه تا محصول نهايي و بعد از تحـويل به مشتـري

3-    مسئوليت:

3 -1- انباردار مسئوليت صدور شماره رديابي مواد اوليه و ثبت آن در دفتر شناسايي مواد اوليه را بر عهده دارد.

3-2- بازرس كنتـرل كيفيت مسئوليت ثبت شماره رديابي مواد اوليـه روي محموله هاي ورودي و صدور فرمهـاي رديابـي و وضعيت بازرسي محصول حين فرايند و ثبت موارد مندرج در آن را بر عهده دارد.

3-3- مسئوليـن كنتـرل و بسته بنـدي مسووليت ثبت شماره رديابي محصولات نهايي روي برچسب هاي محموله را بر عهده دارند.

  3-4- اپراتورهاي توليد مسووليت حفظ ونگهداري برگه هاي رديابي را به عهده دارند.

    3-5- مدير كنترل كيفيت مسووليت حصول اطمينان از اجراي صحيح اين روش اجرايي را بر عهده دارد و    مديرتوليد موظف به انجام همكاري هاي لازم با وي مي باشد.

     4- تعاريف:

   ندارد.

5-شرح عمليات:

5-1- مواد اوليه ورودي

5-1-1- هنگام ورود مواد اوليه به شركت، اقـلام خريداري شـده توسط انباردار از نظر كمي كنترل شده و فرم ورود کالا به شماره ......تکمیل شده و الصاق محموله می گردد و بعد فرم درخواست بازرسي  مواد اوليه به شماره......و در مورد خرید خدمتی فرم شماره .......  تكميل و به واحد كنترل كيفيت تحويل داده مي شود. شماره سريال اين فرمها به عنوان شماره رديابي مواد اوليه به همراه اطلاعات مربوط به محموله در دفتر شناسايي مواد اوليه ثبت مي شود.

5-1-2- پس ازتعيين وضعيت محموله ورودي توسط واحد كنترل كيفيت مطابق روش اجرايي پایش و اندازه گیری محصول بشماره …… شمـاره سريال فرم درخواست بازرسي مواد اوليه روي برچسب هاي تعيين وضعيت

بازرسي مواد اوليه كه روي تمامي بسته هاي مواد ورودي نصب مي شـود، ثبت مي گردد. براي محموله هـاي مـورد تاييد ازبرچسب سبــز رنگ، محموله هاي مردود از برچسب قرمزرنگ و محموله هاي درجه دو از برچسب آبي رنگ و محموله مشکوک(تحت نظر کنترل کیفیت) با برچسب زرد رنگ استفاده مي شود.

  5-2- رديابي قطعات نيمه ساخته

5-2-1- دراولین ايستگاه توليدی برای یک محصول که بصورت Batch تولید می گردد، اپراتورموظف است قطعات تولیدی اولیه را به واحد کنترل کیفیت برده و پس از تائید واحد کنترل کیفیت یک برگ فرم ردیابی و وضعیت بازرسی محصول حین فرآیند به شماره ....دریافت نماید و سپس نسبت به تولید قطعه اقدام گردد. در پایان هر عملیات بچ تولیدی به همراه فرم ردیابی به خدمات

تحویل می گردد و در آغاز تولید فرآیند بعدی، نمونه های اولیه  به همراه برگه ردیابی به واحد کنترل کیفیت برده و پس از تائید  واحد کنترل کیفیت نسبت به تکمیل فرم اقدام  نموده و به اپراتور تحویل می دهد و این مراحل تا تکمیل فرآیند تولید ادامه می یابد.

5-2-2- به هنگام شروع یک فعالیت درایستگاههای تولیدی محصولاتی که بصورت Continous تولید می شوند، اپراتورموظف است به واحد کنترل کیفیت مراجعه کرده و یک برگ فرم ردیابی ووضعیت بازرسی محصولات حین فرایند  پیوسته به شماره ....دریافت نماید. این فرم ازابتدای تولید محصول تا انتها، به عنوان برگه ردیابی و شناسایی کلیه مواد اولیه و خرید خدمتی است که جهت تولید محصول می باشد.

5-2-3- پس از اتمام فعاليت در ايستگاه توليدي اپراتور قسمت مربوط به خـود را در فـرم رديابـي و وضعيت بازرسي محصـول در فرم .......تكميل نموده و روي گاري يا پالت  نصب مي نمايد و اتمام فعاليت خـود را به واحـد كنتـرل كيفيت اطلاع مي دهد. در پايان هر روز اپراتورها فرم گزارش كاركرد اپراتور به شماره .........را تكميل مي نمايند، كه درآن سـريال رديابـي محموله هاي ورودي ، خروجي،‌ قطعات منفصله و اصلي درج مي گردد.

5-2-4- بازرسان كنترل كيفيت موظف به انجام بازرسي و آزمون مطابق روش اجرايي پایش و اندازه گیری محصول به شمـــاره …….  وتكميل فرم رديابي و وضعيت بازرس محصول مي باشند. درصورت موردتاييد بودن محموله، برگه هاي رديابي توسط بازرسان كنترل كيفيت امضاء شده و محموله آماده انجام مرحله بعدي توليد خواهد بود.  درغير اين صورت  مردود  می گردد و مطابق روش اجرايـي كنتـرل  محصـولات نامنطبق به شماره ………محموله  جهت  انجام  اقدامات بعدي به انبارمحصولات نامنطبق منتقـل مي شود.  

روي برگه هاي رديابي و وضعيت بازرسي محصولات شماره سريال فرم كنترل محصول نامنطبق درج مي گردد.

5-2-5- چنانچه محموله هاي موجود در گاريها به داخل پالتها ريخته شود بايد با قسمتهاي فلزي پالتها را به قسمت هاي مجزا از هم  تقسيم نمود و برگه هاي رديابي را روي قسمتي ازپالت كه محموله در آن ريخته شده است نصب كرد. مسئوليت اين كار با اپراتورهاي توليد خواهد بود.

 

5-2-6- برای هر بچ هزار تائی بایستی برگه ردیابی صادر شود.

5-2-7- پس از پر شدن هر پالت بایستی قطعات و برگه های ردیابی آن با هماهنگی سرپرست تحویل خدمات شود.

5-2-8- درهنگام  شروع به کار بایستی قطعات کنار هر دستگاه برگه ردیابی داشته باشند (در غیر اینصورت به سرپرست گزارش شود )

5-2-9- در صورت نیاز به قطعه با هماهنگی سرپرست قطعه از خدمات به همراه برگه ردیابی تحویل گرفته شود .

5-2-10- تحویل قطعه در بین واحدها اکیداً ممنوع می باشد و هر واحدی که قطعه نیاز دارد بایستی از طریق  واحد خدمات اقدام کند .

1)     5-2-11- ماشینکاری موظف است قبل از ساعت 12 قطعات تکمیل کار شده را به صورت بچ جهت پوشش تحویل انبار دهد و رسید دریافت نماید .

5-2-12- مونتاژ جهت تحویل قطعات پوشش خورده موظف است بصورت بچ و همراه برگه ردیابی تحویل گیرد .

5-2-13- انتقال قطعات به واحد مونتاژ فقط به صورت بچ امکانپذیر می باشد.

    5 -2-14- هرگونه عدم رعایت تولید به صورت بچ فقط با تائید معاونت مهندسی ساخت و تولید میسر می باشد.

5-2-15- اپراتورهاي توليد موظف مي باشند كه تنها از محموله هاي مورد تاييد واحد کنترل کیفیت می باشد استفاده نمايند و از انتقال محموله هاي بلاتكليف يا نامنطبق به ايستگاههاي بعدي اجتناب نمايند.

5-2-16- چنانچه محموله اي در هر يك از مراحل توليد به هر دليلي درجه دو تشخيص داده شود بايد با برچسب آبي رنگ مشخص گردد.

5-2-17- چنانچه در حين توليد يكي از تغييرات زير رخ دهد باید با برچسب زرد رنگ مشخص گردد و محموله بايد بصورت مجزا نگهداري شود و برگه هاي رديابي جديدي صادر شود:

-    تغيير در قالبها و فيكسچرها

-           تغيير در ماشين آلات توليد

-           تغيير در محموله هاي ورودي به هر ايستگاه

5-2-18- پس از اتمام مراحل قطعات نیمه ساخته جهت ارسال به مراحل کاری خارج از شرکت، تحویل قطعات از طریق خدمات به واحد انبار صورت می گیرد و انبار پس از ارسال به تامین کننده، برگه های ردیابی را برداشته و پس از ثبت شماره ردیابی در فرم درخواست خرید خدمت به شماره ....... موظف به تحویل برگه ردیابی به واحد کنترل کیفیت می باشد.

5-3- محصولات نهايي

5-3-1- پس از اتمام بسته بندي مسوول كنترل و بسته بندي ، برچسب هاي مشخصات محموله (مربوط به شركت ساپكو)و فرم درخواست بازرسي نهايي محصولات بشماره ….را از انبارتحويل گرفته و شماره رديابي آخرين مرحله توليد يعني مونتاژ نهايي را درقسمت سريال توليد اين برچسب ها ثبت مي نمايند و سپس محموله جهت بازرسی به کنترل کیفیت اطلاع داده می شود..

5-3-2- بازرسين كنترل كيفيت مطابق روش اجرايـي پایش و اندازه گیری محصول بشماره  ………..اقدام به بازرسي محموله و تكميل فرم درخواست بازرسـي محصولات نهايي به شماره ......... و همچنين ثبت نتايج بازرسي هاي انجام شده در فرم ثبت نتايج بازرسي به شماره  ……….. مي نمايند.

 درصورت مورد تاييد بودن محموله، بازرس كنترل كيفيت مشخصات محموله را با مهرسبز رنگ تاييد، مهمور نموده و نتيجه بازرسي را طي فرم درخواست بازرسي نهايي محصـولات به واحدهـاي خرید و انبـار اعلام مي نمايد. درغير اينصورت ضمن مهمور كردن برچسب با مهرقرمز رنگ  مردود  اقدامات بعدي را مطابق روش اجرايي كنترل محصولات نامنطبق به شماره …….  انجام مي دهد.

 

 

نویسنده : محسن رحیمی مجد بازدید : 5523 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 17:41
برچسب‌ها :

 

 

 

 

 ۱-هدف:

تدوين چگونگي برآورده شدن نيازمندي‌هاي مربوط به كيفيت جهت اطمينان از كسب رضايت مشتري . 

۲- دامنه كاربرد:

كليه محصولاتي كه طبق نظامنامه در دامنه استاندارد ISO/TS16949 قرار دارند .

۳-مسئوليت‌ها:

- تهيه كانت چارت اجراي فازهاي مختلف APQP و نظارت بر انجام به موقع امور در فازهاي مختلف بر عهده مسئول پروژه مي‌باشد .

( مسئوليت انجام هر فعاليت در چك ليست‌هاي فاز 1و2و3 به کد ............ مشخص شده است )

 اجرا:

طرح ريزي كيفيت محصول طي چهار فاز ذيل صورت مي‌گيرد .

 

فاز اول: امكان سنجي و برنامه ريزي

1-‌ دريافت و بررسي كامل بودن اطلاعات و مستندات لازم (نقشه‌ها، استانداردها، نيازهاي خاص مشتري و ...)

2-‌ بررسي و تعيين فرآيند ساخت قطعه

3-‌ بررسي و تعيين قابليت و توانايي تجهيزات و امكانات توليدي

4- بررسي سوابق مشكلات كيفي قطعه- قطعات مشابه .

5- بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز

6- بررسي و تعيين منابع و امكانات مورد نياز جهت تامين مواد اوليه

7- بررسي و تعيين قابليت تجهيزات و ابزار آلات اندازه‌گيري

 

 فاز دوم: طراحي و تاييد فرآيند

1-     تهيه برگ ويژگي‌هاي مهم محصول

2-     تهيه برگ ويژگي‌هاي مهم فرآيند

3-     تهيه ماتريس محصول- فرآيند

4-     تهيه برنامه كنترل اوليه

5-     تهيه PFMEA اوليه

6-     بازنگري برنامه كنترل

7-     بازنگري PFMEA

8- تهيه طرح بسته بندي ( در صورتي كه مشتري طرح بسته بندي ارايه نكرده باشد )

9- ارايه نمونه اوليه و اخذ تاييد از مشتري در صورت لزوم

10- انجام مطالعات سيستم اندازه گيري

11- انجام مطالعات كنترل فرآيند آماري

12- انجام مميزي فرآيند

 

فاز سوم: توليد انبوه

1- برنامه ريزي توليد

2- انجام تجزيه و تحليل سيستم اندازه‌گيري

3- اخذ مجوز توليد از كنترل كيفيت

4- توليد انبوه طبق برنامه ريزي انجام شده

5- كنترل فرآيند آماري طبق برنامه

6- انجام مميزي محصول

7- تكميل فرم سوابق مشكلات كيفي

 

فاز چهارم: بهبود مستمر

1- بررسي- بازنگري- برنامه استراتژيك و اهداف بلند مدت و طرح تجاري

2- بررسي و تعيين طرح‌هاي توسعه

3- بررسي امكان ارتقا قابليت فرآيند

4- ارتقا و بهبود سيستم اندازه‌گيري

5- تجزيه و تحليل سوابق و مشكلات كيفي ( عدم تطابق، شكايات مشتري و ... )

6- بررسي و نتايج مميزي‌ها (داخلي، فرآيند و محصول)

7- تعيين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و پروژه‌هاي بهبود

8- كاهش هزينه‌هاي توليد سربار

 

 

 

نویسنده : محسن رحیمی مجد بازدید : 2353 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 17:33
برچسب‌ها :

 

 

       1- هدف :    

    هدف از تدوين اين روش اجرايي تشريح و بررسي كامل وهمه جانبه توليد محصول ،قبل ازانعقاد قرارداد مي باشد.

     2- دامنه كاربرد :

  اين روش اجرايي كليه پيشنهادات توليد محصولات جديد و يا قراردادهاي جديد توليد محصولات قديمي را شامل  مي شود.

   3- مسئوليت :

     مسئوليت اجراي اين روش با مدیریت فروش مي باشد.

    4- تعاريف :

          ندارد.

     5- روش اجرا :

      5-1- دريافت سفارشات ساخت كالا :

دريافت سفارش ساخت يا پيشنهاد توليد كالا توسط واحد فروش انجام مي گيرد. اين واحد اطلاعات و مشخصات كاملي از كالاي درخواستي مشتري مطابق فرم لیست مدارک دریافتی از مشتری  به شماره ........را تهيه مي نمايد و در اختیار واحد تضمین کیفیت قراردهد. درصورت نياز به اطلاعات تكميلي واحد فروش اقدامات لازم را جهت اخذ اطلاعات لازم از مشتري بعمل خواهد آورد. این نیازمندیهای اطلاعاتی شامل موارد ذیل می باشد :

- خواسته های مشتری و ویژگی های تصریحی وتلویحی

- خدمات مربوط به تحویل وخدمات پس از فروش از جمله خدمات مربوط به بسته بندی وزمانبندی ارسال

- الزامات قانونی مربوط به محصول شامل موارد مربوط به ایمنی ، زیست محیطی ، تملک ، جابجایی ، بازیافت ، پاکسازی ووارهایی مواد و محصولات 

 - سایر اطلاعاتی که بنا به تشخیص تیم تکوین محصول برای پدید آوری محصول و جلب رضایت مشتری لازم می باشد .

5-2- بررسي سفارشات ساخت كالا:

5-2-1- قبل از قبول يك سفارش يا پيشنهاد ساخت موضوع در جلسه اي با حضور مديريت عامل و معاونت فروش مطرح و مورد بررسي قرار ميگرد.

5-2-2- پس از بررسي اوليه و موافقت ضمني مديرعامل ، موضوع جهت بررسي ابعاد فني و توان توليد به واحد مهندسی کیفیت ارائه ميگردد.

 5-2-3- تیم تکوین محصول با استفاده ازنرم افزار Product Realization  امكان سنجي محصولات جديد طبق روش اجرائی تکوین محصول و فرایند به شماره  ....... انجام داده و كليه مدارك خروجي مورد نياز را جهت

ارائه به مشتري به واحد تضمین کیفیت ارائه می دهد ، واحد تضمین کیفیت انطباق با الزامات مشتری را که درنرم افزارمستندسازی شده بررسی ودر صورت انطباق ، مدارک امکان سنجی را جهت اخذ تائید مدیرعامل به واحد فروش تحويل مي نمايد. اين مورد براي محصولات قديمي كه بنا به خواست يا توافق نيزانجام مي شود. لازم به ذكر است درمورد محصولات قديمي بدون تغيير فني تنها ظرفيت سنجي خط توليد مطابق فرم ظرفيت سنجي توليد  به شماره ......انجام مي گيرد. مشتري تغييرات فني جديدي بر روي آنها اعمال شده است

5-3- پاسخگويي به مشتري

5-3-1- درصورتي كه پس از بررسي و امكان سنجي نسبت به ساخت كالاي درخواستـي موافقت شود فرم بازنگري قرارداد به شماره  ………  تكميل شده وپس ازاطمينان ازتوانايي برآورده سازي كليه الزامات مشتري ، با اخذ موافقت مشتري مراحـل لازم جهت صدور قرارداد ساخت كالا بعمل خواهد آمد.

تذکر: درصورتی که بنا برهرعلت امکان انجام امکان سنجی وجود نداشته باشد می بایداجازه کتبی ازمشتری اخذ شود .

5-3-2- درصورتي كه در مقاطع مختلف بررسي ، شركت بنا به دلايلي با ساخت كالاي سفارش شده مخالفت نمايد موضوع از طـريق واحد فروش به اطلاع مشتري خواهد رسيد. 

5-3-2-1- کلیه مسائل مربوط به قراردادها واخذ سفارشات فقط از طریق مدیریت عامل و معاونت فروش انجام می شود.

5-3-2-2- رسیدگی به شکایات مشتری و مسائل کیفی محصول بوسیله معاونت فروش با همکاری واحدهای ذیربط مانند واحد مهندسی کیفیت انجام می شود .

 5-4- توزيع نسخ قرارداد والحاقيه :

 پس از امضاء قرارداد و درصورت نياز الحاقيه قرارداد يك نسخه به مشتري تحويل خواهـد شد. توزيع نسخ قرارداد در داخل واحدهای فروش و مالي مي باشد.

تبصره : این روش اجرائی درخصوص قرارداد با تامین کنندگان نیزصادق می باشد.

نویسنده : محسن رحیمی مجد بازدید : 2179 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 16:58
برچسب‌ها :

 

 

با ياري پروردگار متعال وهمراهي کارکنان، شرکت ....... به عنوان يکي از
توليدکنندگان ...............، با هـدف تأمين و جلب
رضايت مشتريان پاي در راهي نهاده است که اعتلاي امر توليـد با صرفه هاي اقتصادي و کيفيت مطلوب را سرلوحه کار خود قرار داده است. لذا در راستاي حصول اين هدف، تلاش خود را بر پـايه بهبود مستمر
در کليه
زميــنه ها
از طريق اجراي استانداردهاي جهاني مديريت کيفيت و الزامات ويژه مشتريان بـنا نهاده و در اين راه معتقد است که:

v  نيروي انساني شرکت منابع اصلي و ارزشمندترين رکن سـازمان ميباشند که با آموزشهاي موثر و مستمر در زمينه ارتقاء فرهنگ کار گروهي و فراگــيري فنون و فن آوري جديد ونيز مشارکت آنان درحوزه هاي مختــلف، بهره وري و کيفيت مطلوب محصولات رقم خواهد خورد.

v  مديريت نوين دستاورد قرنها تجربه بشري در امر ساخت و توليد مي باشد که با توجه و ياري گرفتن از آن قصد داريم امور مهمي همچون برنامه ريزي استراتژيک، مديريت منابع ومصارف، توليد و تحويل بموقع، کاهش ضايعات و رسيدن به ضايعات صفر و..... را منطبق بر اصولي ترين شيوه هاي مديريتي، راهبري و هدايت نمــوده و از اين طريق ارتقاء اعتبار سازمان رافراهم آوريم.

نویسنده : محسن رحیمی مجد بازدید : 426 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 16:23
برچسب‌ها : خط ومشی کیفیت,
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها ads-123