روش اجرايي شناسایی و ردیابی محصول ووضعیت بازرسی و آزمون

ساخت وبلاگ
چکیده : 1- هدف: شناسايي و رديابي محصولات در مراحل م... با عنوان : روش اجرايي شناسایی و ردیابی محصول ووضعیت بازرسی و آزمون بخوانید :

 

 

 

 

 

 

 

1- هدف:

شناسايي و رديابي محصولات در مراحل مختلف از هنگام ورود به شركت تا هنگام خروج از شركت و بعد از آن و مشخص بـودن وضعيت بازرسي و آزمـون آنها و همچنين كشف علل و رفع عـدم انطباقات بوجود آمده در محصولات.

2-    دامنه كاربرد:

كليه محصـولات توليدي شركت .......... از مرحله ورود مواد اوليه تا محصول نهايي و بعد از تحـويل به مشتـري

3-    مسئوليت:

3 -1- انباردار مسئوليت صدور شماره رديابي مواد اوليه و ثبت آن در دفتر شناسايي مواد اوليه را بر عهده دارد.

3-2- بازرس كنتـرل كيفيت مسئوليت ثبت شماره رديابي مواد اوليـه روي محموله هاي ورودي و صدور فرمهـاي رديابـي و وضعيت بازرسي محصول حين فرايند و ثبت موارد مندرج در آن را بر عهده دارد.

3-3- مسئوليـن كنتـرل و بسته بنـدي مسووليت ثبت شماره رديابي محصولات نهايي روي برچسب هاي محموله را بر عهده دارند.

  3-4- اپراتورهاي توليد مسووليت حفظ ونگهداري برگه هاي رديابي را به عهده دارند.

    3-5- مدير كنترل كيفيت مسووليت حصول اطمينان از اجراي صحيح اين روش اجرايي را بر عهده دارد و    مديرتوليد موظف به انجام همكاري هاي لازم با وي مي باشد.

     4- تعاريف:

   ندارد.

5-شرح عمليات:

5-1- مواد اوليه ورودي

5-1-1- هنگام ورود مواد اوليه به شركت، اقـلام خريداري شـده توسط انباردار از نظر كمي كنترل شده و فرم ورود کالا به شماره ......تکمیل شده و الصاق محموله می گردد و بعد فرم درخواست بازرسي  مواد اوليه به شماره......و در مورد خرید خدمتی فرم شماره .......  تكميل و به واحد كنترل كيفيت تحويل داده مي شود. شماره سريال اين فرمها به عنوان شماره رديابي مواد اوليه به همراه اطلاعات مربوط به محموله در دفتر شناسايي مواد اوليه ثبت مي شود.

5-1-2- پس ازتعيين وضعيت محموله ورودي توسط واحد كنترل كيفيت مطابق روش اجرايي پایش و اندازه گیری محصول بشماره …… شمـاره سريال فرم درخواست بازرسي مواد اوليه روي برچسب هاي تعيين وضعيت

بازرسي مواد اوليه كه روي تمامي بسته هاي مواد ورودي نصب مي شـود، ثبت مي گردد. براي محموله هـاي مـورد تاييد ازبرچسب سبــز رنگ، محموله هاي مردود از برچسب قرمزرنگ و محموله هاي درجه دو از برچسب آبي رنگ و محموله مشکوک(تحت نظر کنترل کیفیت) با برچسب زرد رنگ استفاده مي شود.

  5-2- رديابي قطعات نيمه ساخته

5-2-1- دراولین ايستگاه توليدی برای یک محصول که بصورت Batch تولید می گردد، اپراتورموظف است قطعات تولیدی اولیه را به واحد کنترل کیفیت برده و پس از تائید واحد کنترل کیفیت یک برگ فرم ردیابی و وضعیت بازرسی محصول حین فرآیند به شماره ....دریافت نماید و سپس نسبت به تولید قطعه اقدام گردد. در پایان هر عملیات بچ تولیدی به همراه فرم ردیابی به خدمات

تحویل می گردد و در آغاز تولید فرآیند بعدی، نمونه های اولیه  به همراه برگه ردیابی به واحد کنترل کیفیت برده و پس از تائید  واحد کنترل کیفیت نسبت به تکمیل فرم اقدام  نموده و به اپراتور تحویل می دهد و این مراحل تا تکمیل فرآیند تولید ادامه می یابد.

5-2-2- به هنگام شروع یک فعالیت درایستگاههای تولیدی محصولاتی که بصورت Continous تولید می شوند، اپراتورموظف است به واحد کنترل کیفیت مراجعه کرده و یک برگ فرم ردیابی ووضعیت بازرسی محصولات حین فرایند  پیوسته به شماره ....دریافت نماید. این فرم ازابتدای تولید محصول تا انتها، به عنوان برگه ردیابی و شناسایی کلیه مواد اولیه و خرید خدمتی است که جهت تولید محصول می باشد.

5-2-3- پس از اتمام فعاليت در ايستگاه توليدي اپراتور قسمت مربوط به خـود را در فـرم رديابـي و وضعيت بازرسي محصـول در فرم .......تكميل نموده و روي گاري يا پالت  نصب مي نمايد و اتمام فعاليت خـود را به واحـد كنتـرل كيفيت اطلاع مي دهد. در پايان هر روز اپراتورها فرم گزارش كاركرد اپراتور به شماره .........را تكميل مي نمايند، كه درآن سـريال رديابـي محموله هاي ورودي ، خروجي،‌ قطعات منفصله و اصلي درج مي گردد.

5-2-4- بازرسان كنترل كيفيت موظف به انجام بازرسي و آزمون مطابق روش اجرايي پایش و اندازه گیری محصول به شمـــاره …….  وتكميل فرم رديابي و وضعيت بازرس محصول مي باشند. درصورت موردتاييد بودن محموله، برگه هاي رديابي توسط بازرسان كنترل كيفيت امضاء شده و محموله آماده انجام مرحله بعدي توليد خواهد بود.  درغير اين صورت  مردود  می گردد و مطابق روش اجرايـي كنتـرل  محصـولات نامنطبق به شماره ………محموله  جهت  انجام  اقدامات بعدي به انبارمحصولات نامنطبق منتقـل مي شود.  

روي برگه هاي رديابي و وضعيت بازرسي محصولات شماره سريال فرم كنترل محصول نامنطبق درج مي گردد.

5-2-5- چنانچه محموله هاي موجود در گاريها به داخل پالتها ريخته شود بايد با قسمتهاي فلزي پالتها را به قسمت هاي مجزا از هم  تقسيم نمود و برگه هاي رديابي را روي قسمتي ازپالت كه محموله در آن ريخته شده است نصب كرد. مسئوليت اين كار با اپراتورهاي توليد خواهد بود.

 

5-2-6- برای هر بچ هزار تائی بایستی برگه ردیابی صادر شود.

5-2-7- پس از پر شدن هر پالت بایستی قطعات و برگه های ردیابی آن با هماهنگی سرپرست تحویل خدمات شود.

5-2-8- درهنگام  شروع به کار بایستی قطعات کنار هر دستگاه برگه ردیابی داشته باشند (در غیر اینصورت به سرپرست گزارش شود )

5-2-9- در صورت نیاز به قطعه با هماهنگی سرپرست قطعه از خدمات به همراه برگه ردیابی تحویل گرفته شود .

5-2-10- تحویل قطعه در بین واحدها اکیداً ممنوع می باشد و هر واحدی که قطعه نیاز دارد بایستی از طریق  واحد خدمات اقدام کند .

1)     5-2-11- ماشینکاری موظف است قبل از ساعت 12 قطعات تکمیل کار شده را به صورت بچ جهت پوشش تحویل انبار دهد و رسید دریافت نماید .

5-2-12- مونتاژ جهت تحویل قطعات پوشش خورده موظف است بصورت بچ و همراه برگه ردیابی تحویل گیرد .

5-2-13- انتقال قطعات به واحد مونتاژ فقط به صورت بچ امکانپذیر می باشد.

    5 -2-14- هرگونه عدم رعایت تولید به صورت بچ فقط با تائید معاونت مهندسی ساخت و تولید میسر می باشد.

5-2-15- اپراتورهاي توليد موظف مي باشند كه تنها از محموله هاي مورد تاييد واحد کنترل کیفیت می باشد استفاده نمايند و از انتقال محموله هاي بلاتكليف يا نامنطبق به ايستگاههاي بعدي اجتناب نمايند.

5-2-16- چنانچه محموله اي در هر يك از مراحل توليد به هر دليلي درجه دو تشخيص داده شود بايد با برچسب آبي رنگ مشخص گردد.

5-2-17- چنانچه در حين توليد يكي از تغييرات زير رخ دهد باید با برچسب زرد رنگ مشخص گردد و محموله بايد بصورت مجزا نگهداري شود و برگه هاي رديابي جديدي صادر شود:

-    تغيير در قالبها و فيكسچرها

-           تغيير در ماشين آلات توليد

-           تغيير در محموله هاي ورودي به هر ايستگاه

5-2-18- پس از اتمام مراحل قطعات نیمه ساخته جهت ارسال به مراحل کاری خارج از شرکت، تحویل قطعات از طریق خدمات به واحد انبار صورت می گیرد و انبار پس از ارسال به تامین کننده، برگه های ردیابی را برداشته و پس از ثبت شماره ردیابی در فرم درخواست خرید خدمت به شماره ....... موظف به تحویل برگه ردیابی به واحد کنترل کیفیت می باشد.

5-3- محصولات نهايي

5-3-1- پس از اتمام بسته بندي مسوول كنترل و بسته بندي ، برچسب هاي مشخصات محموله (مربوط به شركت ساپكو)و فرم درخواست بازرسي نهايي محصولات بشماره ….را از انبارتحويل گرفته و شماره رديابي آخرين مرحله توليد يعني مونتاژ نهايي را درقسمت سريال توليد اين برچسب ها ثبت مي نمايند و سپس محموله جهت بازرسی به کنترل کیفیت اطلاع داده می شود..

5-3-2- بازرسين كنترل كيفيت مطابق روش اجرايـي پایش و اندازه گیری محصول بشماره  ………..اقدام به بازرسي محموله و تكميل فرم درخواست بازرسـي محصولات نهايي به شماره ......... و همچنين ثبت نتايج بازرسي هاي انجام شده در فرم ثبت نتايج بازرسي به شماره  ……….. مي نمايند.

 درصورت مورد تاييد بودن محموله، بازرس كنترل كيفيت مشخصات محموله را با مهرسبز رنگ تاييد، مهمور نموده و نتيجه بازرسي را طي فرم درخواست بازرسي نهايي محصـولات به واحدهـاي خرید و انبـار اعلام مي نمايد. درغير اينصورت ضمن مهمور كردن برچسب با مهرقرمز رنگ  مردود  اقدامات بعدي را مطابق روش اجرايي كنترل محصولات نامنطبق به شماره …….  انجام مي دهد.

 

 

...
نویسنده : محسن رحیمی مجد بازدید : 5664 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 17:41